Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Mr M.J. MEIJER NOTARISSEN N.V. (januari 2023)

Vennootschap

1. Mr M.J. Meijer Notarissen N.V. is een naamloze vennootschap, waarvan notarissen bestuurder zijn.

Werkingsfeer voorwaarden

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de individuele aandeelhouders, de bestuurders en de voor de vennootschap werkzame personen. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van de vennootschap, zijn daarmee, voorzover de context dit toelaat, derhalve tevens bedoeld de (individuele) aandeelhouders, de bestuurders en de voor de vennootschap werkzame personen.

Uitvoering opdracht

3a. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de vennootschap. Slechts de vennootschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van opdrachten. Niettemin staat het de vennootschap vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door haar aan te wijzen besloten vennootschappen, bestuurders van de besloten vennootschappen en voor de vennootschap werkzame personen, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De vennootschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De vennootschap is gerechtigd een opdracht te weigeren.

3b. De vennootschap is verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) de identiteit van haar cliënten vast te stellen en in voorkomend geval verplicht ongebruikelijke transacties in bepaalde gevallen te melden aan de bevoegde instanties. Door opdrachtverlening aan de vennootschap verklaren cliënten zich bekend met deze wet en geven zij toestemming aan de vennootschap te handelen volgens deze wet. Ingevolge de WWFT mag het feit dat er een melding wordt gedaan, niet aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt.

Beperking aansprakelijkheid

4a. Overeenkomstig de voorschriften van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

4b. De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:

  • verzekerde som: €25 mln als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar;
  • jaarmaximum: €50 mln per verzekeringsjaar en per notaris;
  • verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oudnotarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.

4c. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de vennootschap gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

4d. De in sub c van artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4e. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in sub c van artikel 4 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

4f. De aansprakelijk als opgenomen in sub c, sub d en sub e van artikel 4 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

4g. Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 4 sub f is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

4h. De vennootschap is niet aansprakelijk voor schade als een door haar ingeschakelde bank niet in staat blijkt te zijn haar verplichtingen na te komen.

Verjaringstermijn

5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens de vennootschap, de (individuele) aandeelhouders, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen, de bestuurders van die besloten vennootschappen en de voor de vennootschap werkzame personen in verband met door de vennootschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

Inschakeling derden

6. De keuze van de door de vennootschap in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De vennootschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Behalve voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de vennootschap, vrijwaart de opdrachtgever de vennootschap voor alle aanspraken van derden, de door de vennootschap in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen (vorderings)rechten ontlenen.

8. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de vennootschap voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens de vennootschap gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Tarieven

9. Een lijst met thans geldende tarieven voor veel voorkomende werkzaamheden is op verzoek van de opdrachtgever beschikbaar. De vennootschap is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen. De gehanteerde tarieven zijn richtbedragen. In geval de vennootschap meer tijd dan gebruikelijk aan een opdracht besteedt, is zij gerechtigd het meerdere in rekening te brengen. De vennootschap is gerechtigd bij aanvang van de werkzaamheden een voorschot te verlangen. De vennootschap is tevens gerechtigd een honorarium in rekening te brengen indien een gegeven opdracht wordt ingetrokken.

Betalingen

10. Door de vennootschap te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.

In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door vennootschap aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan vennootschap wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de vennootschap aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de vennootschap wordt voldaan.

b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt vennootschap aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

De kosten van het door de vennootschap ingeschakelde incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het honorarium en de verschotten. Een vordering op een notaris of op de vennootschap mag niet worden verpand of gecedeerd. Indien betaling van de koopsom in enige transactie geschiedt via de kwaliteitsrekening van de vennootschap zal uitbetaling van de gelden de eerst volgende werkdag na de transactie geschieden, zulks op grond van de bepalingen van de Faillissementswet, ter bereiking van maximale rechtszekerheid. Bij betaling van gelden terzake van transacties van registergoederen gelden aanvullende beroeps- en gedragsregels en verordeningen van de KNB. Indien vertraging in de betaling haar oorzaak vindt in storingen in het elektronisch bankverkeer, zal de vennootschap daarvoor niet aansprakelijk zijn.

Rentevergoeding

11. Indien de vennootschap cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden tegen een zo gunstig mogelijke rente uit te zetten bij één of meer van de financiële instellingen waarbij de vennootschap een rekening aanhoudt. De vennootschap kan geen rentecondities bedingen welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden. Indien een of meer financiële instellingen negatieve rente aan de vennootschap in rekening brengen, is de vennootschap gerechtigd die negatieve rente door te berekenen aan cliënten. Over de hoogte van de door de vennootschap op cliëntengelden gerealiseerde rente wordt niet gediscussieerd.

Elektronische communicatie

12. In geval de opdrachtgever en de vennootschap door middel van electronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorgdragen voor adequate virusprotectie In geval echter desondanks een van partijen besmet raakt met een virus of andere storing, zal de andere partij daarvoor niet aansprakelijk zijn. De verzending van e-mails zal non- encrypt geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever kan uitdrukkelijk verzoeken niet per e-mail te willen communiceren.

Bewaartermijn

13. De vennootschap draagt er zorg voor dat de gepasseerde akten en dossiers gedurende tenminste 20 jaar op haar kantoor bewaard zullen worden. De akten kunnen na 20 jaar overgebracht worden naar een wettelijk erkende bewaarplaats. De dossiers zullen na 20 jaar vernietigd worden. De vennootschap behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het afgeven van kopieën. De vennootschap behoudt zich het recht voor akten en dossiers elektronisch te archiveren zodra zulks wettelijk is toegestaan.

Klachten- en geschillenregeling

14. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Beroeps- en gedragsregels

15. De vennootschap houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure “Spelregels voor notaris en consument”. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Toepasselijk recht

16. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de vennootschap en de opdrachtgever. Indien de vennootschap als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Slotbepaling

17. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen.

18. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld. Op verzoek kan een Engelstalig exemplaar worden toegezonden. De Nederlandse tekst is bindend.